Projekt „PUK Inżynieria M@teriałowa Plus – Program Uatrakcyjnienia Kształcenia na kierunku Inżynieria Materiałowa z pakietem językowym" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałanie 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”.

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie szans uczelni na sprostanie wyzwaniom gospodarki opartej na wiedzy poprzez uatrakcyjnienie procesu kształcenia na kierunku Inżynieria Materiałowa, specjalność: Technologia materiałów.

Cele szczegółowe to:
  1. zwiększenie liczby absolwentów;
  2. podniesienie świadomości w zakresie praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej;
  3. podniesienie umiejętności i kwalifikacji studentów;
  4. zwiększenie szans studentów na zatrudnienie.
W projekcie podjęte są działania dążące do realizacji wymienionych celów szczegółowych. Działania te to: pomoc finansowa w postaci stypendium, wyrównanie poziomu wiedzy z chemii, pakiet wycieczek dydaktycznych, realizacja przedmiotów w wersji anglojęzycznej, wsparcie studentów w podnoszeniu umiejętności językowych wraz z kursami e-learningowymi, staże przemysłowe umożliwiające studentom uzyskanie umiejętności praktycznych oraz promocja i zarządzanie projektem.

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.