STUDENCIE ostatniego roku kierunku Inżynieria Materiałowa !


Jesteś zainteresowany płatnym, trzymiesięcznym stażem u wybranego przez siebie pracodawcy ?

Chcesz zdobyć cenne doświadczenie zawodowe oraz poszerzyć swoje umiejętności praktyczne ?

A może to Twoja szansa na otrzymanie stałego zatrudnienia u wybranego pracodawcy ?

Osoby zainteresowane odbyciem staży zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem programu stażowego i złożenia wypełnionego Kwestionariusza studenta w Biurze Karier i Projektów (budynek B, pokój 102).

Kwestionariusze przyjmowane są do 15. marca 2012 r.

Dokumenty do pobrania:
- Kwestionariusz studenta IM
- Regulamin programu stażowego PUK IM
- Kalendarz programu stażowego IMPWSZ w Tarnowie jest największą zawodową uczelnią państwową, o rozbudowanym profilu kształcenia. Jej mocną stroną jest interdyscyplinarny charakter, który nabiera szczególnego znaczenia w przypadku kształcenia na kosztochłonnych kierunkach matematyczno - przyrodniczych i inżynierskich. Tarnowska PWSZ ma wszelkie szanse na to, aby stać się nowoczesną uczelnią zawodową, mogącą sprostać wyzwaniom nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy. Tym bardziej, że ma to swoje odzwierciedlenie w Strategii Miasta Tarnowa, w której w II obszarze kluczowym (Ponadlokalne Centrum Usług) stawia się na "Rozwój szkolnictwa o charakterze ponadlokalnym".

Istnieje jednak sporo barier uniemożliwiających swobodny rozwój uczelni. Jak wynika ze Strategii - miasto kładzie nacisk na rozwój gospodarczy i w perspektywie kilku lat ma ambicje stać się "miastem o nowoczesnej gospodarce". Potrzeba zatem wysoko wykwalifikowanych kadr, szczególnie specjalistów nauk ścisłych. Tarnowska uczelnia od 10 lat kształci takie kadry i ma wszelkie podstawy, aby odpowiadać na zapotrzebowanie lokalnego rynku. Jednak w ostatnich latach pojawiła się bariera w postaci zmniejszającej się drastycznie liczby absolwentów kierunków ścisłych. Jedną z przyczyn jest konieczność rezygnacji ze studiów już na I roku ze względu na niedostateczne wyniki w nauce z przedmiotów ścisłych. Jak wynika ze statystyk uczelnianych jest to około 40% studentów I roku. Kolejną barierą jest słaba znajomość języka angielskiego, co ogranicza dostęp studentów do wykładów i literatury obcojęzycznej oraz utrudnia podejmowanie staży zagranicznych. Zbyt niski wymiar praktyk zawodowych nie sprzyja łatwemu przenoszeniu wiedzy teoretycznej na praktykę, jak również nabyciu doświadczenia zawodowego. Badania EURO* przeprowadzone w 2007 r. wykazały, że to czego najczęściej brakuje absolwentom, to umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy (blisko 200 na 500 przebadanych wskazało taką odpowiedź na pierwszym miejscu). Niewystarczająca współpraca uczelni z pracodawcami przejawia się m. in. brakiem podstaw do wymiany opinii na temat modyfikacji programów kształcenia, umożliwiającej kształcenie kadr pod potrzeby pracodawców. Badania EURO* wykazały, że istnieje rozbieżność pomiędzy kwalifikacjami wyniesionymi ze studiów, a oczekiwaniami pracodawców: według 59% respondentów rozbieżność ta wynika z niedostosowania programów kształcenia do potrzeb rynku pracy. 51,6% respondentów chciałoby mieć możliwość wyrażania własnej opinii na temat modyfikacji programów.

* Podstawą do planowania działań był raport z badań przeprowadzonych w 2007r. w ramach projektu "(EURO) Edukacja Ustawiczna, Rozwój Osobowości - szansą na rynku pracy", finansowanego z EFS i budżetu państwa w ramach ZPORR. Celem projektu była analiza i ocena regionalnego rynku pracy w aspekcie oczekiwań pracodawców, dotycząca pożądanych kwalifikacji i umiejętności osób z wyższym wykształceniem. W projekcie przebadanych zostało 540 pracodawców.

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.